Geschiedenis van de gemeente

De Pinkstergemeente te Hoorn is in 1964 begonnen onder leiding van br. G. Mik.
Hij begon eerst met wekelijkse bijbelstudies. Later in 1966 hield de gemeente de eerste zondagmorgendiensten.De afgelopen jaren is de gemeente tweemaal van voorganger gewisseld en is op allerlei plaatsen samengekomen.
Opvallend was dat er veel broeders en zusters uit Medemblik kwamen. Dit resulteerde in een te krappe behuizing waardoor de gemeente genoodzaakt werd om zich op te splitsen in een Hoorns en Medembliks deel onder leiding van br. J.W. de Cock. Dit was geen gemakkelijke tijd en heeft beide gemeentes behoorlijk beproefd.
Rond 1999 werd de Pinkstergemeente Hoorn in de gelegenheid gesteld om het huidige gebouw te kopen en halverwege 2000 kwam de gezamenlijkheid van een voorganger te vervallen. Sindsdien is de Pinkstergemeente te Hoorn officieel “De Brug” genoemd vanwege de opdracht die we als gemeente hebben in de stad Hoorn om een brug te zijn van God naar de mensen. Het is bijzonder te ervaren dat de Here ons steeds door zeer moeilijke omstandigheden heen heeft geleid.
God is een God van genade en daaruit willen wij leven in de gemeente verwachten. De Pinkstergemeente “De Brug” bestaat uit mensen die geloven in de drie-enige God; God de Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Met elkaar willen wij God dienen en gemeente zijn. Wij willen God (leren) kennen en ons leven door Hem laten leiden. Dit doen wij door:

  • met elkaar de Bijbel, het Woord van God te bestuderen,
  • met elkaar in gebed te gaan en daarin God’s wil te te zoeken,
  • met elkaar te zingen en muziek te maken tot eer van God.

We zien Jezus Christus als het Hoofd van de gemeente. ( Zie Handelingen 2:42)
De gemeente streeft ernaar samen te functioneren, waarbij we afhankelijk zijn van Jezus Christus en elkaar. Het is de bedoeling zorg te dragen voor elkaar en elkaar te helpen bij moeilijkheden.

Wat geloven wij ?
Wij geloven in God de Vader, de Schepper van hemel en aarde. Wij geloven in Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus die aan het kruis gestorven is om verlossing van zonde te brengen. ( Zie 1 Cor. 15:2-2)
Wie ontvangt vergeving van zonden en zal eeuwig leven met Hem? Iedereen die berouw heeft van zijn zonden en zich bekeert. Iedereen die gelooft in Jezus Christus en in Zijn plaatsvervangend offer.
Wij geloven dat Jezus Christus leeft, dat Hij is opgestaan uit de dood, nu regeert aan de rechterhand van God en dat Hij spoedig terugkomt. (Zie 1 Cor.15:51-52)
Wij geloven in God de Heilige Geest, de Trooster. Een ieder die zijn leven aan Jezus heeft gegeven, kan vervuld worden met de Heilige Geest. Hij is de Helper, en zal de weg wijzen naar de volle waarheid

De geestelijke wapenrusting

Veel mensen denken bij de “Geestelijke wapenrusting”, die genoemd wordt in Efeziërs 6, aan mensen die haast niet meer normaal kunnen staan, lopen of omgaan met andere mensen. Misschien mag ik u vergelijking voorhouden met David in zijn strijd tegen Goliath. Voordat hij tegen Goliath ten strijde trok kreeg hij de wapenrusting van koning Saul aangemeten. David moest immers tegen een vreselijk sterke reus gaan vechten. Iedereen wist dat het een onmogelijk klus was: zo’n knulletje tegen de sterkste man van de Filistijnen. Om deze herdersjongen dan in ieder geval nog een schijn van kans te geven, moest hij zoveel mogelijk voorzien worden van alles wat er aangedragen kon worden. Het werd zoveel dat David er niet mee uit de voeten kon, want hij had het nog nooit beproefd. Dat zinnetje “hij had het nog nooit beproefd” is van belang. Voor een klein herdersjongetje is het dragen van de wapenrusting van een volwassene een ondoenlijke, kramp veroorzakende opdracht.

Verder lezen…

Spreken in tongen

Het verschijnsel “spreken in tongen” roept –ook in onze gemeente– verschillende reacties op. Sommigen vinden het onzin, anderen vinden het bedreigend, weer anderen denken dat ze “minder” zijn omdat ze het niet kunnen.
Anderen spreken veelvuldig in tongen. Soms luid, soms halfluid maar ook in stilte. Wat is dat nu eigenlijk, spreken in tongen. Wil ik dat ook? En als ik het dan wil, kan ik het dan ook? Hoe moet dat?

Verder lezen…

Vergeving en schuld

Deze studie gaat over wat de Bijbel zegt over vergeving van schuld en het ontvangen daarvan. Vaak worstelen we nog met ons gevoel van schuld als iemand ons iets vergeeft over iets wat we verkeerd gedaan hebben. De vergeving wordt in het verstand aanvaard maar in het gevoel niet beleefd. Wat je in je hoofd over vergeving weet omdat de Bijbel het zegt, wordt vaak anders ervaren in je ziel. Omdat de ervaring er niet is wordt vaak steeds opnieuw om vergeving gevraagd totdat we ons vergeven voelen. Terwijl de Bijbel daar heel duidelijk over is 1 Joh. 1:9.

Verder lezen…

Zegen en vloek

De kracht van de wet of de Genade in Jezus

In deze studie wordt met “wet” bedoeld het geheel van afspraken, regels en inzettingen zoals vastgelegd in de vier boeken Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium.

 

De titel van deze studie is de titel of pericoop die boven hoofdstuk 28 van Deuteronomium staat. Het is een korte samenvatting van de inhoud van dat hoofdstuk

De wet is een afsprakenset. Het Joodse volk kreeg deze aangeboden en heeft, voordat het onder leiding van Jozua het beloofde land introk, de afspraak gemaakt en aldus met God een verbond gesloten.

Aan het Joodse volk worden de gevolgen van gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid aan God voorgehouden.

Het spreekt voor zich dat zegen hoort bij gehoorzaamheid en vloek bij ongehoorzaamheid. Het hoofdstuk geeft eigenlijk de kern van “de wet” weer: een mens draagt de gevolgen van zijn handelingen

Zegen en vloek werden daarmee van kracht.Verder lezen…

Zending, spreken in opdracht

Zending is gebaseerd op de woorden van Jezus uit Marcus 16 vers 15 ” En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.” en Matth. 28 vers 19 “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. (NBG)

De Here Jezus stuurt mensen op pad. Welke mensen? Natuurlijk niet mensen die Hem niet kennen of accepteren. Maar mensen die Hem als Heer hebben aangenomen, en waarover Jezus dus zeggenschap heeft…

Verder lezen…