Privacy Statement

 

Pinkstergemeente De Brug te Hoorn (hierna te noemen de PGdB) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Marketentster 3
1625 WB Hoorn
Tel.nr. 06336947779
e-mail: secretariaat@pgdebrug.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

PGdB verwerkt je persoonsgegevens doordat je lid of vriend bent van de PGdB of hebt aangegeven als lid of vriend van de PGdB te willen toetreden en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Onder de verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het bewaren, ordenen, opvragen, wijzigen, bijwerken, raadplegen, gebruiken, alsmede het afschermen, wissen of vernietigen van jouw persoonsgegevens.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Huwelijksdatum
 • Doopdatum (bij aanvraag lidmaatschap)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • Familierol
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

PGdB verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– godsdienst of levensovertuiging

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@pgdebrug.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PGdB verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie in het leden-vriendenbestand
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Een adresgids samenstellen voor gebruik onder de eigen leden/vrienden
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om afspraken te kunnen maken, onze activiteiten uit te kunnen voeren
 • We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

PGdB neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PGdB) tussen zit. PGdB gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Een programma waarin alle persoonsgegevens ingevoerd worden
 • E-mailprogramma gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven
 • Een websiteprogramma voor de website van de PGdB, waarin voor het inloggen op de ledenpagina enkele persoonsgegevens benodigd zijn
 • Een boekhoudprogramma, waarin de persoonsgegevens worden opgenomen ten behoeve van een goede en controleerbare boekhouding

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PGdB bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. De registratie wordt beëindigd:
– bij vertrek uit de gemeente

– bij intrekking van toestemming tot verwerking van gegevens

– bij overlijden

 

Delen van persoonsgegevens met derden

PGdB verstrekt uitsluitend aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PGdB gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PGdB en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@pgdebrug.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. PGdB wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PGdB neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretariaat@pgdebrug.nl

 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van onze communicatiemiddelen. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Hoorn, mei 2018