Regeling Vrijwilligersvergoeding

Pinkstergemeente De Brug kent sinds 2023 een “Regeling Vrijwilligersvergoeding 2023”, hierna te noemen: “RV2023“.
In de RV2023 worden bepaalde activiteiten benoemd waarvoor de daaraan bestede tijd in aanmerking komt voor een vergoeding.
De volledige RV2023 kan hier ingezien worden.
Maar hieronder volgt een kort overzicht wat deze RV2023 voor iemand kan betekenen:
Als je voor De Brug tijd besteed (b.v. als leider of bijzondere werkzaamheden) aan:

• Schoonmaakwerkzaamheden in De Brug;
• Bijwonen van een vergadering uit hoofde van een bediening (als leiding van crèche, zondagsschool, jeugd en jongerenwerk);
• O
efenen van het aanbiddingsteam;
• Studie-uren t.b.v. een cursus ten dienste van een bediening;
• Werkzaamheden ten behoeve van financiën en secretariaat;
• Pastorale bezoeken;
• Kosterswerkzaamheden buiten de reguliere (zondagmorgen)diensten (gebouwbeheer, aanwezig zijn bij bijzondere activiteiten (bruiloft/overlijden/werkzaamheden aan gebouw) 

dan kunnen de daaraan bestede uren vergoed worden á €5,00 per uur, en met bepaalde maximum bedragen per maand/jaar.
Die maximumbedragen komen overeen met de regels die de Belastingdienst hanteert ten aanzien van giften die een vrijwilliger aan een organisatie doet als men niet gaat voor uitkering van het bedrag, maar in plaats daarvan dat bedrag dan als gift aan de organisatie schenkt.
Het zelf bijhouden van de uren gedurende het jaar is nodig om aan het eind van het jaar aan zowel De Brug, als de Belastingdienst (als men de vergoeding als gift aan De Brug bestemd) een overzicht kan overleggen van de hoeveelheid tijd en de activiteit waaraan de uren besteed zijn.
Elk (nieuw) jaar worden de bedragen bijgesteld conform de regelgeving van de belastingdienst.

Niet onder de RV2023 valt het bijwonen van gemeentevergaderingen, de werkzaamheden tijdens de reguliere zondagdiensten, kortom activiteiten die tot een normaal gemeentelijk leven behoren.
In bijzondere gevallen kan de oudstenraad besluiten dat een specifieke activiteit wel onder de RV2023 zal vallen, of bovengenoemde lijst van bedieningen die er wel onder vallen, permanent uit te breiden.

– Een filmpje met de handleiding  hoe je gebruik kan maken van de RV2023 kan je hier bekijken.
– Het benodigde document voor de belastingdienst (de Vrijwilligersverklaring 2023 ) kan je hier downloaden (reeds voorzien van de nodige PgDB-gegevens t.b.v. de belastingdienst).
– Een excelbestand met voorbeeldinfo voor het berekenen van het totaal aantal uren in de maand/het jaar kan je hier downloaden (let wel op waar je dit bestand dan op je computer laat opslaan zodat je het snel terugvinden kan).

Als men gebruik wilt maken van de RV2023, dan kan men desgewenst contact opnemen met de diaken Financiën (Kors Paap), 0680042053
De diaken Financiën verzorgt het verdere afhandelingsproces (diaken>penningmeester>aanvrager).

Vraag je alleen de uitkering van de vergoeding aan: dan hoef je alleen de rapportage van gemaakte uren in te dienen met je bankrekeningnummer.
Wil je de vergoeding als gift aan de gemeente bestemmen, dan moet je zowel de rapportage als de Vrijwilligersverklaring 2023 samen inleveren.
De stukken liefst digitaal aanleveren (maak er dan goede/scherpe foto’s of PDF-bestanden van en stuur dat naar kors.paap@pgdebrug.nl

Als er nog vragen zijn over de RV2023, of je stelt hulp bij het gebruik maken van de RV2023 op prijs, kan men ook contact opnemen met de diaken Financiën.

LET OP: Als je het als gift bestemd, en je wilt die gift nog straks in jouw belastingaangifte 2023 opnemen, dan moet je de stukken ingeleverd hebben uiterlijk 11 februari 2024, omdat de financiële boekhouding van PgDB op tijd afgesloten moet worden om alles voor de jaarvergadering te kunnen opmaken.
Na die datum komt jouw gift te laste van het jaar 2024 en kan je dus pas in 2025 in jouw belastingaangifte over 2024 opvoeren!