De geestelijke wapenrusting

Veel mensen denken bij de “Geestelijke wapenrusting”, die genoemd wordt in Efeziërs 6, aan mensen die haast niet meer normaal kunnen staan, lopen of omgaan met andere mensen. Misschien mag ik u vergelijking voorhouden met David in zijn strijd tegen Goliath. Voordat hij tegen Goliath ten strijde trok kreeg hij de wapenrusting van koning Saul aangemeten. David moest immers tegen een vreselijk sterke reus gaan vechten. Iedereen wist dat het een onmogelijk klus was: zo’n knulletje tegen de sterkste man van de Filistijnen. Om deze herdersjongen dan in ieder geval nog een schijn van kans te geven, moest hij zoveel mogelijk voorzien worden van alles wat er aangedragen kon worden. Het werd zoveel dat David er niet mee uit de voeten kon, want hij had het nog nooit beproefd. Dat zinnetje “hij had het nog nooit beproefd” is van belang. Voor een klein herdersjongetje is het dragen van de wapenrusting van een volwassene een ondoenlijke, kramp veroorzakende opdracht.

Efeziërs 6:14-18. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. (NBG)
Een geoefend soldaat, iemand die zich met de onderdelen van de wapenrusting vertrouwd heeft gemaakt, heeft er minder moeite mee. uiteindelijk zal hij/zij ontdekken dat de wapenrusting voordelen heeft. M?t wapenrusting ben je beter af dan zonder wapenrusting. Heerlijk is het echter om je te realiseren dat de wapenrusting niet het belangrijkste is: David had in zijn gevecht met Goliath niets dan God, een slinger en vijf stenen. God gaf de overwinning. E?n steen en de reus viel om. Toen David verder ging, werd hij een geoefend soldaat. Hij had het dragen van een wapenrusting beproefd. In zijn taak moest David vechten. Hij wist dat God voor hem uitging en toch oefende hij zich: na het gevecht met Goliath kreeg hij een wapenrusting van Jonathan, de zoon van Saul. David werd door de koning ten strijde gezonden, en waar David kwam overwon hij. Deze overwinningen bevocht hij met het zwaard. David zou nooit de koning geworden zijn die hij geworden is als hij niet had leren te lopen en vechten in de wapenrusting. Het is mijn overtuiging dat David meteen na zijn gevecht met Goliath begon met het dragen van een wapenrusting. De enige reden waarom David in zijn gevecht met Goliath geen wapenrusting droeg, is omdat hij het niet kon.
Hoe zit dat nu met onze (geestelijke) wapenrusting? Een paar opmerkingen daarover. Er is –dat ben ik me bewust- veel meer over te zeggen.
Omgord de lendenen met de waarheid. Waarheid als beschermende, versterkende gordel om je middel. Dus niet meer als het moeilijk worden de leugen ter hand nemen, maar uitsluitend waarheid. Bekleed met het pantser der gerechtigheid. Onze gerechtigheid is in Jezus en uit Jezus. Dat is niet alleen een geloofszaak, dat mag ook blijken uit ons handelen.
De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Dat wil denk ik zeggen: steeds bereid zijn om het evangelie te vertellen, neen te delen. Dus ook als een buurman, een baas, een collega of een vriend net heel vervelend heeft gedaan: bereid zijn om te vertellen hoe veel goeds er in Jezus te vinden is… Neemt het schild des geloofs ter hand Met dit schild kunnen al de brandende pijlen van de boze gedoofd worden. Als de boze een brandende pijl op ons afschiet, zonder dat wij het schild ter hand nemen, dan zullen wij “in brand” gezet worden. Je kunt hierbij denken aan begeerte (naar van alles en nog wat), die in je binnenste kan branden. Begeerte kan je verteren. Geloven in de beloften van onze Heer is dan een geweldig schild. Een nuttige belofte is bijvoorbeeld: “…biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden” (Jac. 4:6) Helaas ontbreekt de ruimte om nog over de helm des heils en het zwaard des Geestes te schrijven. Of over het aanhoudend bidden en smeken in de Geest. Wellicht de volgende keer daarover. Voor nu wens ik u toe dat u mag ontdekken dat u een strijder voor het Koninkrijk kunt zijn, blijven of worden.

Deel 2:

De helm des heils

Een van de meest wonderlijke dingen, of moet ik zeggen ontdek-kingen in het leven van een Christen is de helm des heils. De helm des heils zorgt ervoor dat aanvallen die in ieders leven soms plaatsvinden niet hoeven te leiden tot grote schade of ver-wonding, maar van ons af kunnen glijden. De helm de heils zorgt ervoor dat ons hoofd (dat is onze gedachtenwereld) wordt beschermd. God heeft goede gedachten over ons. Als wij Hem, de Here Jezus, aannemen, dan maken wij deel uit van het koninkrijk van God. Dan hebben wij eeuwig leven in het vooruitzicht. En dat is een goed vooruitzicht. Elke keer als u begint te denken dat het niet goed met u gaat, of dat het niet goed met u zal aflopen, en u wordt daardoor van de wijs gebgebracht, dan moet u de helm des heils opzetten. Wat er ook gebeurt (en dit is geen leus van een nationale verzekeringsmaatschappij), onze Heer heeft een plan met ons, dat er toe zal leiden dat wij gelijkvormig aan de Here Jezus zullen worden. Dat wil niet zeggen dat wij kopieën van de Here Jezus zullen worden, maar dat wij dezelfde eigenschappen zullen kunnen ontwikkelen en een net zo vertrouwelijke relatie onze vader zullen hebben als de Here Jezus heeft. De helm des heils opzetten is iets anders als met je hoofd in de wolken lopen. Wij volgen geen droom na. Op het moment dat wij de Here Jezus aanvaarden als verlosser, kiezen wij voor een leven en een bestemming in en met God. Dat leven hebben we als het goed met ons gaat, en waarom zouden we ons uitzicht op God laten vertroebelen als het “slecht” met ons gaat? Het is zo dat wij moeten kiezen om die helm op te zetten. Wordt je op je werk, op je school of zelfs thuis slecht behandeld? Besef dan, dat daardoor de liefde van God voor jou niet verandert. Besef dat als je de helm des heils draagt, of gaat dragen, dat je er dan voor kiest om iets anders dan de problemen die zich aan je voordoen, hoog te achten: Gods heilsplan voor jouw leven is meer, is beter. Dat is, en ik spreek gerust ook uit ervaring, niet gemakkelijk. Het is ook niet een keuze, die vanzelf standhoudt! Een probleem waar je in zit, waar je doorheen moet, duurt soms veel langer dan je wilt. Als je dan na weer een dag, een week, of na weer maand of weer een jaar denkt: “maar nu ben ik het moe…”, dan moet je jezelf weer bekleden met die helm. “Heer, ik wil accepteren dat uw heilsplan groter is dan mijn problemen. Wat mag ik vandaag leren, hoe mag ik vruchtdragen?” Dat zou het gebed zijn wat je kunt bidden. Het is een erg vroom gebed. Zeker als je flink in de problemen zit, valt het niet mee om die woorden zo tegen de Heer te zeggen en ze dan ook nog te menen. Ik bedoel: de kern van zo’n gebed moet zijn: ik wil me overgeven aan U. Ik wil u vertrouwen. Want dat is toch wat we hebben aan-genomen met het evangelie: de Here Jezus is onze betrouwbare Verlosser.

Het zwaard des Geestes

Dat is het woord van God. In de bijbel staat “Geestes” met een hoofdletter. Daarmee word dus bedoeld: de Heilige Geest. De toevoeging “…, dat is het woord van God” komt overeen met het begin van het evangelie van Johannes. “Het zwaard van de Heilige Geest” wil denk ik zeggen dat de Heilige Geest ons met het woord een wapen geeft waarmee we kunnen vechten. Dat is prachtig! Als er een aanval komt dan kunnen we erop los meppen! U kunt zich voorstellen dat vooral mensen met een goed geheugen voor bijbelteksten er flink op los kunnen meppen. Misschien kent u wel zo iemand: bij alles wat andere mensen niet goed doen heeft hij of zij een bijbeltekst paraat om iemand af te drogen, te vermanen of in de mand te sturen. Dit is denk ik niet het wapen dat hier bedoeld wordt. Het gaat niet alleen om bijbelteksten, maar het gaat om Gods woord uitgesproken of beleden, geleid door de Heilige Geest. Het wapen dat hier bedoeld wordt is wat we de Here Jezus zien gebruiken toen hij in de woestijn verzocht werd. Er kwam een verleiding op de Heer af. Hij werd echt verzocht. Het was een beproeving. De Here Jezus beriep zich niet op zijn eigen kracht om de aanval af te slaan, maar Hij beriep zich op Gods woord. Dit woord werd hem door de Heilige Geest ingegeven om als antwoord te dienen tegen de aanval. Waar lag voor de Heer de moeilijkheid? De moeilijkheid was het maken van de keuze. Neem ik het Woord ter hand, betrek ik dat op mijn eigen leven of heb ik er geen zin om het zwaard ter hand te nemen. De wapenrusting is voor u en voor mijn persoonlijke geestelijk leven. De wapenrusting is niet bedoeld om tegen mensen te vechten.

Het bidden in de Geest

Over deze vorm van bidden staat in Romeinen 8:26 En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Volgens de bijbel kunnen wij bidden met het verstand, maar ook in de Geest. Bidden met het verstand wil zeggen: u spreekt in begrijpelijke taal met God. Bidden in de Geest wil zeggen: Gods Geest in U spreekt (geheimenissen) met God. Paulus zegt over deze manier van bidden: mijn verstand blijft onvruchtbaar (1 Cor 14:14). Hij bedoelt daarmee: hij bidt in een taal die hij niet begrijpt of verstaat. Heeft u problemen, zorgen, angsten en andere noden. Naast alles wat u kunt en moet doen om aan uw problemen te werken, wil de Here ons helpen als wij zelfs niet meer weten wat we moeten bidden. Dit is niet gewoon bidden. Dit gaat over de gave van het bidden in tongen. Die ligt er voor ieder van ons en maakt deel uit van de wapenrusting. Weet u niet van deze gave, of kunt u er niet mee uit de voeten, neem dan contact op met een broer of zus in de kring, of met iemand van de broederraad.
Niet laten liggen hoor!
Geplaatst in Studies.