De geestelijke wapenrusting

Veel mensen denken bij de “Geestelijke wapenrusting”, die genoemd wordt in Efeziërs 6, aan mensen die haast niet meer normaal kunnen staan, lopen of omgaan met andere mensen. Misschien mag ik u vergelijking voorhouden met David in zijn strijd tegen Goliath. Voordat hij tegen Goliath ten strijde trok kreeg hij de wapenrusting van koning Saul aangemeten. David moest immers tegen een vreselijk sterke reus gaan vechten. Iedereen wist dat het een onmogelijk klus was: zo’n knulletje tegen de sterkste man van de Filistijnen. Om deze herdersjongen dan in ieder geval nog een schijn van kans te geven, moest hij zoveel mogelijk voorzien worden van alles wat er aangedragen kon worden. Het werd zoveel dat David er niet mee uit de voeten kon, want hij had het nog nooit beproefd. Dat zinnetje “hij had het nog nooit beproefd” is van belang. Voor een klein herdersjongetje is het dragen van de wapenrusting van een volwassene een ondoenlijke, kramp veroorzakende opdracht.

Verder lezen…

Spreken in tongen

Het verschijnsel “spreken in tongen” roept –ook in onze gemeente– verschillende reacties op. Sommigen vinden het onzin, anderen vinden het bedreigend, weer anderen denken dat ze “minder” zijn omdat ze het niet kunnen.
Anderen spreken veelvuldig in tongen. Soms luid, soms halfluid maar ook in stilte. Wat is dat nu eigenlijk, spreken in tongen. Wil ik dat ook? En als ik het dan wil, kan ik het dan ook? Hoe moet dat?

Verder lezen…

Vergeving en schuld

Deze studie gaat over wat de Bijbel zegt over vergeving van schuld en het ontvangen daarvan. Vaak worstelen we nog met ons gevoel van schuld als iemand ons iets vergeeft over iets wat we verkeerd gedaan hebben. De vergeving wordt in het verstand aanvaard maar in het gevoel niet beleefd. Wat je in je hoofd over vergeving weet omdat de Bijbel het zegt, wordt vaak anders ervaren in je ziel. Omdat de ervaring er niet is wordt vaak steeds opnieuw om vergeving gevraagd totdat we ons vergeven voelen. Terwijl de Bijbel daar heel duidelijk over is 1 Joh. 1:9.

Verder lezen…

Zegen en vloek

De kracht van de wet of de Genade in Jezus

In deze studie wordt met “wet” bedoeld het geheel van afspraken, regels en inzettingen zoals vastgelegd in de vier boeken Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium.

 

De titel van deze studie is de titel of pericoop die boven hoofdstuk 28 van Deuteronomium staat. Het is een korte samenvatting van de inhoud van dat hoofdstuk

De wet is een afsprakenset. Het Joodse volk kreeg deze aangeboden en heeft, voordat het onder leiding van Jozua het beloofde land introk, de afspraak gemaakt en aldus met God een verbond gesloten.

Aan het Joodse volk worden de gevolgen van gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid aan God voorgehouden.

Het spreekt voor zich dat zegen hoort bij gehoorzaamheid en vloek bij ongehoorzaamheid. Het hoofdstuk geeft eigenlijk de kern van “de wet” weer: een mens draagt de gevolgen van zijn handelingen

Zegen en vloek werden daarmee van kracht.Verder lezen…

Zending, spreken in opdracht

Zending is gebaseerd op de woorden van Jezus uit Marcus 16 vers 15 ” En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.” en Matth. 28 vers 19 “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. (NBG)

De Here Jezus stuurt mensen op pad. Welke mensen? Natuurlijk niet mensen die Hem niet kennen of accepteren. Maar mensen die Hem als Heer hebben aangenomen, en waarover Jezus dus zeggenschap heeft…

Verder lezen…