Vergeving en schuld

Deze studie gaat over wat de Bijbel zegt over vergeving van schuld en het ontvangen daarvan. Vaak worstelen we nog met ons gevoel van schuld als iemand ons iets vergeeft over iets wat we verkeerd gedaan hebben. De vergeving wordt in het verstand aanvaard maar in het gevoel niet beleefd. Wat je in je hoofd over vergeving weet omdat de Bijbel het zegt, wordt vaak anders ervaren in je ziel. Omdat de ervaring er niet is wordt vaak steeds opnieuw om vergeving gevraagd totdat we ons vergeven voelen. Terwijl de Bijbel daar heel duidelijk over is 1 Joh. 1:9.

Het gaat in deze studie over de volgende vragen

1.Wat is de oorzaak van schuld en hoe kan dat overwonnen worden
2.Waar komt de schuld vandaan
3.Misvattingen over de behandeling van schuld
4.Welke behandeling van schuld heeft wél effect

1.Oorzaak en oplossing van schuld

Verkeerde keuzes in het leven veroorzaken schuld en daardoor een verbroken verbinding met God. Een toestand van dood. Rom. 5:12. Afgescheiden van het leven. Volgens Rom. 4:15 is er dus schuld en de toorn van God. Door Jezus Christus is de scheiding met God, ons doodprobleem, opgelost omdat Jezus de straf voor de zonde heeft gedragen. We zijn gerechtvaardigd voor God. We komen niet meer voor het gerecht. Rom. 3:22. Dus de oplossing voor de schuld ligt dan ook niet
bij ons maar bij het sterven van Jezus. Door Jezus zijn we opnieuw verbonden met God geraakt.  Er is niet langer meer een scheiding of dood. Rom. 8:33-39. Sleutelbegrippen zijn: Geen aanklacht meer en geen veroordeling. Onschuldig.Geen boosheid of vergelding. Joh. 3:18, Hebr.10:13-14 en 17-23.

De schuld was vóór onze bekering volkomen en wettig, maar dat is de oplossing ook. Door het geloof in Jezus verhuizen we van schuldig naar onschuldig. Gescheiden en schuldig. Verzoend en onschuldig.

Een schuldig christen is als vloeibaar ijs, een vierkante cirkel of een plastic blikje.

Belangrijk is hoe God over schuld denkt.

Het gaat dan om de wettige positie tegenover God. De medaille heeft 2 kanten:

1. We zijn vergeven en dus onschuldig
2. Ons gevoel daarover (voorbeeld liefde geven aan de ander en de ervaring van die ander óver die liefde). Zo kan ons hart ons veroordelen, ook al doet God dat niet. (1 Joh. 3:20 en 4:18).

De vraag is dan dus: wat is er verkeerd aan de 2de,onze kant van de medaille?

Hoe komt het dat we geen vergeving ervaren terwijl dat wel volkomen is gegeven?

Het is niet zo dat we vergeven zijn totdat we weer zondigen om dan vervolgens opnieuw vergeving te vragen. En het is ook niet zodat onze belijdenis niet goed genoeg is.

Je komt niet in een wettige staat van schuld terecht als je zondigt.

Van dat oude systeem van offers ben je verlost. Je schuld is door Jezus werkelijk eens en voor altijd vergeven. Er is geen veroordeling meer.

Er zal dus waarheid tegenover innerlijke beschuldiging moeten komen.

Natuurlijk is het belangrijk dat je je zonden belijdt en vergeving ontvangt. 1 Joh. 1:9.

Maar dat is iets anders dan verlost te worden van schuld en van God gescheiden zijn.

  1. b.Gescheiden van genade

We weten wel dat God genadig is maar ontvangen vaak
geen genade van anderen of gunnen onszelf geen genade.

In het Lichaam geeft God genadegaven. Door contact
te hebben met andere leden van het lichaam wordt je aangeraakt door liefde en ontvang
je genade. Jak. 5:16a

Als je slechtheid bekend is geworden en we geliefd
worden in genade, verliest de slechtheid zijn kracht. Hierdoor wordt schuld
teniet gedaan.

  1. c.Verkeerde maatstaven

We hebben vaak irreële verwachtingen van onszelf.

De meetlat ligt vaak te hoog.

Dagelijks geven we onszelf pakken slaag vanwege
perfectionisme.

Terwijl Jezus zegt dat we ziek zijn en een dokter
nodig hebben.

Probleem is dat mensen hun gebrokenheid moeilijk
kunnen accepteren. Ps. 103:13-14

In het Lichaam kan je echter zien dat falen normaal
is. (anderen falen immers ook)

Hebr. 11 De Bijbelse maatstaf is niet dat we nooit
falen maar dat wie gefaald heeft zich weer met God laat verbinden en doorgaat
in geloof.

1 Cor. 10:13; Je wordt niet boven vermogen verzocht.

  1. d.Een zwak geweten

Een zwak geweten is te precies of verward over zaken
van goed en kwaad. 1 Cor. 8:7-12. Jezelf te strenge regels opleggen waardoor je
je schuldig voelt over dingen die er niet toe doen. Met schuldbewustzijn
belast. Vaak in combi met geen kennis van schuld en vergeving.

Correctie door onderlinge gemeenschap en groei in
volwassenheid zal het zwakke geweten sterk maken waardoor strenge regels om in
het gareel te blijven niet meer nodig zijn.

  1. e.Verwarring over het geweten en de Heilige Geest

Schuldgevoelens worden zonder meer toegeschreven aan
de stem van de Heilige Geest.

Maar als de Heilige Geest overtuigt is dat door de
waarheid te zeggen en bijstaan om dat toe te passen. Hoe we ons daarbij voelen
is iets anders (andere kant van de medaille).

Ons gevoel is een reactie op Zijn stem.

Echter niets voelen is vaak gevolg van de Heilige
Geest negeren door een toegesloten hart. 

Droefheid naar Gods wil tegenover werelds verdriet

Niet een schuldgevoel, maar droefheid is een goede reactie op de overtuiging van de Heilige Geest, omdat die op liefde gebaseerd is 2 Cor. 7:10.

Het boze, veroordelende geweten staat gelijk aan wereldlijk verdriet in actie. (Judas)

De Bijbel laat ons zien dat we ons niet schuldig hoeven te voelen, maar spijt moeten krijgen.

  • Schuldgevoel richt zich op zichzelf, op je slechtheid.
  • Droefheid naar Gods wil is op de ander gericht. God en je medemens zijn
    door jouw zonde benadeeld.

Schuldgevoel zal niet werken, maar alleen maar voor meer rebellie zorgen Rom. 5:20 en 7:5

Schuld gaat over de wet en droefheid gaat over Gods wil over liefde.

De Heilige Geest overtuigd dan ook niet met een veroordelend gevoel of schuldgevoel, maar laat zien hoe we God en de ander pijn hebben gedaan door onze houding of gedrag. Gevolg daarvan is berouw. Blijf dus
niet hangen in schuld, maar houd je bezig met het effect dat jouw gedrag op anderen heeft. Dat is liefde.

Hoe corrigeren

Het geweten corrigeert wat goed en kwaad is. Die correctie moet liefdevol en vriendelijk zijn maar ook ferm en duidelijk. We noemen dit een Nieuw Testamentische toon omdat die correctie met genade én
waarheid gepaard gaat.

Dus niet alleen eerlijk maar ook vriendelijk en
aanvaardend.

Ware en valse schuld?

Er is niet zoiets als ware of valse schuld. Er bestaat fout gedrag, een verkeerde houding en verkeerde keuzes. Je maakt je a.h.w. schuldig en daar twijfelt niemand aan. Dit betekent niet dat je reactie zo moet
zijn dat je jezelf veroordeelt en je schuldig voelt. In plaats daarvan zou je ‘droefheid naar Gods wil’ moeten voelen waardoor je je op de ander richt.

Emotionele reactie op ‘ware schuld’ is op jezelf gericht terwijl je je eigenlijk verdrietig zou moeten voelen vanwege je fouten omdat je de ander benadeeld hebt.

Jezus heeft door Zijn dood eens en voor altijd de schuld van onze zonden op zich genomen.

Hierdoor kan je met de werkelijke problemen in je leven en in je ziel, die de zonde veroorzaken, bezig zijn.

‘Er is geen veroordeling meer’, maar wel een heleboel disfunctie.

Vergeet de schuld en los de problemen op, want als je dat niet doet oogst je dood.

Je moet je dus niet druk maken over schuld maar over hoe je moet leven en wat je doet zodat je niet langer doorgaat met het zaaien van dood en verderf. (effecten van de zonde) Rom. 8:12-15 Je hoeft niet bang te
zijn voor God vanwege schuld. Er is geen veroordeling meer, maar wel ernstige zorgen over zonde Rom. 6:15.

Schuldgevoel helpt op geen enkele manier, maar het helpt wel om een idee te krijgen van wat de zonde aanricht in het leven.

Schuld als stem uit het verleden

Wat ooit aan de buitenkant gebeurde, is nu verinnerlijkt. Relaties met mensen buiten onszelf worden verinnerlijkt en vormen ons geweten dat kan veroordelen en bekritiseren.

De sterkste werking van schuld is dat oude relaties en innerlijke banden opnieuw beleefd worden in de ziel. Meestal heeft de schuld te maken met het naar voren komen van een deel van iemands persoonlijkheid. In feite kan elk aspect van je karakter dat miskend of aangevallen is in een belangrijke relatie onder veroordeling komen en dan wordt dat deel van je ziel van binnenuit aangevallen met schuld. Zo wordt het geweten voor een deel gevormd.

Een nieuw geweten moet ontwikkeld worden en verinnerlijkt d.m.v. nieuwe relaties.

Het Lichaam van Christus doet daarin weer zijn werk.

Voorbeeld: boosheid

Sommigen mensen voelen zich schuldig als ze boos worden.

Dat is een van de schuldboodschappen uit het verleden.

God heeft boosheid geschapen om ergens ‘tegen’ te kunnen zijn.

Je gebruikt boosheid om bijvoorbeeld onrecht, ongerechtigheid, slechtheid en andere narigheid te bevechten. Rom. 12:9

Maar soms gaan mensen boosheid uit de weg omdat ze geleerd hebben dat boosheid uiten gevaarlijk was. Maar boosheid gaat eenmaal een richting op en moet de goede richting opgaan.

De remedie tegen schuld is niet iemand ‘vergeven’ te voelen.

Het heeft alles te maken met hulp bij het herstellen van de gevoelens van boosheid, namelijk om die gevoelens te kunnen richten tegen wie of wat de oorzaak daarvan is.

Als je dat doet wordt daarmee de schuldvraag opgelost omdat de schuld de boosheid was die tegen zichzelf gericht was, waardoor ze ‘slecht’ leken terwijl ze dat niet waren.

Heel veel mensen lijden eronder dat anderen proberen
hen zover te krijgen dat ze ‘geloven’ dat ze vergeven zijn, terwijl ze zich
zouden moeten bezighouden met het tevoorschijn krijgen van hun boosheid en de
juiste richting daarvan.

Boosheid en schuld zijn in de grond dezelfde kracht, maar ze komen uit verschillende richtingen.

Omdat God niet boos meer is op christenen, doet schuld niet meer ter zake.

Hij heeft Zijn boosheid weggedaan in de verzoening met Jezus en die is er dus niet meer. Er is geen schuld meer.

Isolatie

Schuld betekent dat je afgescheiden bent van liefde. 1 Joh. 4:18.

Schuld en de daaruit voortkomende angst hebben niets te maken met ‘je slecht voelen over jezelf’. Het gaat namelijk over gescheiden zijn van liefde.

Als je weet dat je geliefd bent, ben je niet bang voor je ‘slechtheid’.

In de Bijbel is het tegenovergestelde van slecht niet goed, maar liefde.

Dus als je je slecht over jezelf voelt, is het geen oplossing om te zoeken hoe je je beter kunt voelen. Opkrikken van eigenwaarde is dus een doodlopend pad.

Eén van de meest destructieve gevolgen van ‘schuld’ is emotionele en geestelijke isolatie.

We hebben een blijde boodschap van verzoening in relatie tot God en anderen in plaats van het evangelie van ‘betere’ mensen.

Indien er schuldgevoel is moet er een einde gemaakt worden aan innerlijke isolatie.

Als je slecht over jezelf denkt, zorg dan dat je het geïsoleerde deel van je hart vindt en geef het genade, liefde en verbondenheid.

Verzoening en liefde bieden de oplossing voor het schuldprobleem in welke vorm dan ook.

Goede nieuws

Joh. 12:47 Jezus is niet in de wereld gekomen om te oordelen.

In plaats van veroordeelt te zijn zou je in de vrijheid van ‘geen veroordeling’ een diepe bewogenheid moeten hebben voor werkelijke problematiek.

Schuld is in wezen geen probleem maar een symptoom. Het symptoom van gescheiden zijn van Liefde. De oplossing van schuld is altijd verzoening ‘tot’ Liefde. ‘de liefde vergaat nimmermeer’ 1 Cor. 13:8.

Geplaatst in Studies.